Litigii


Litigii fiscale (inclusiv asistenţă în cadrul diverselor proceduri administrative)

Echipa de avocaţi din cadrul D&B David şi Baias oferă clienţilor servicii juridice în materie fiscală, începând încă din faza controalelor derulate de autorităţile fiscale, vamale ori de mediu. Mai mult, pentru că experienţa ne-a demonstrat că pregătirea pentru un control fiscal este esenţială, oferim clienţilor noştri opinii de specialitate cu privire la tratamentul fiscal aplicabil tranzacţiilor pe care intenţionează să le desfăşoare. În cazul când organele fiscale emit acte de impunere, suntem la dispoziţia clienţilor noştri pentru a le oferi asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor fiscale pentru contestarea actelor de impunere, dar şi în faţa instanţelor de judecată, în cazul în care procedurile administrative nu sunt suficiente pentru rezolvarea disputelor. Totodată, avocaţii D&B David şi Baias au o experienţă vastă în obţinerea anulării executărilor silite declanşate ilegal şi oferă clienţilor sprijin în toate demersurile necesare în cadrul executării silite. Nu în ultimul rând, când instrumentele naţionale nu reuşesc să ne aducă rezultatele dorite, avocaţii D&B David şi Baias nu ezită să recurgă la instrumente internaţionale, fiind specializaţi în procedurile amiabile privind evitarea dublei impuneri (MAP), în proceduri înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau în arbitraje care ridică şi probleme de drept fiscal în unor instanţe arbitrale (ICC, LCIA etc.), precum şi în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului unional în faţa Comisiei Europene.

Cursuri de specialitate pentru clienţi

Experienţa vastă acumulată de-a lungul timpului ne permite să pregătim clienţii pentru desfăşurarea oricărui tip de control derulat de autorităţile fiscale sau alte autorităţi ale statului (autorităţile fiscale, vamale, de mediu, concurenţă, etc.), prin organizarea de cursuri de specialitate sau workshopuri personalizate. În cadrul acestor activităţi, clienţii sunt pregătiţi pentru a preîntâmpina situaţii neprevăzute ce pot apărea în desfăşurarea oricărui tip de control şi pentru a se asigura că în cadrul acestor controale autorităţile aplică şi interpretează legislaţia sau jurisprudenţa europeană ţinând cont de particularităţile şi profilul de business al fiecărui client.

Litigii administrative

D&B David şi Baias este recunoscută printre clienţii săi pentru serviciile pe care le oferă în domeniul litigiilor administrative. Asistenţa acordată clienţilor vizează atât contestarea actelor administrative individuale (decizii, licenţe, autorizaţii, avize etc.), dar şi contestarea unor acte administrative cu caracter normativ (precum ordine de ministru, hotărâri ale Guvernului etc.). Avocaţii D&B David şi Baias sunt pregătiţi să îşi îndrume clienţii pe întregul parcurs al unei proceduri administrative, încă din faza prelitigioasă, reuşind să obţină, în numeroase cazuri, soluţii favorabile, fără intervenţia vreunei instanţe. Pentru situaţiile în care se impune contestarea actelor administrative emise de autorităţi, D&B oferă servicii juridice atât pentru etapa prealabilă, caracteristică litigiilor administrative, cât şi pentru etapa judiciară. Datorită experienţei acumulate în diverse arii ale dreptului, avocaţii noştri litiganţi oferă servicii juridice care vizează contestarea unei game largi de acte administrative, emise de orice autoritate sau instituţie publică (Curtea de Conturi, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc.).

Litigii de concurenţă

Avocaţii D&B David şi Baias au asistat cu succes clienţii în faţa instanţelor naţionale, în litigii majore ce au ca obiect contestarea deciziilor emise de Consiliul Concurenţei pentru sancţionarea unor presupuse încălcări ale reglementărilor privind concurenţa (ex. împărţirea pieţei, carteluri, abuz de poziţie dominantă etc.). Echipa integrată de avocaţi litiganţi şi avocaţi specializaţi în dreptul concurenţei permite o abordare unitară încă de la începerea investigaţiei, oferind asistenţă inclusiv în litigii apărute în cadrul investigaţiei Consiliului Concurenţei, precum contestaţii împotriva încheierii de autorizare a inspecţiei sau acţiuni în anularea ordinelor de inspecţie emise de Consiliul Concurenţei.

Asistenţă în litigii privind achiziţiile publice

 • asistenţă în pregătirea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică asistenţă în pregătirea documentaţiei necesare pentru participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică asistenţă în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • asistenţă în faţa instanţelor judecătoreşti competente cu privire la formularea căilor de atac împotriva rezultatelor procedurilor de atribuire şi a deciziilor CNSC, pentru apărarea intereselor ofertantului căruia i-a fost atribuit contractul sau pentru apărarea intereselor autorităţii contractante;
 • asistenţă în faţa instanţelor judecătoreşti competente pentru suspendarea efectelor rezultatelor procedurilor de achiziţie publică şi a deciziilor CNSC;
 • asistenţă în litigiile privind executarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor de achiziţie publică;

Litigii comerciale, inclusiv arbitraj şi soluţionarea alternativă a litigiilor

 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii privind executarea contractelor comerciale;
 • asistenţă acordată clienţilor în diverse dispute privind concurenţa neloială; asistenţă acordată clienţilor în diverse litigii comerciale;
 • asistenţă acordată clienţilor în procedurile alternative de soluţionare a litigiilor, inclusiv arbitraj local şi internaţional;
 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa executării şi/sau contestării executării contractelor comerciale.

Litigii civile

 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în diverse litigii imobiliare (inclusiv restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist);
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii de carte funciară;
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială;
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii împotriva concurenţilor acestora în ceea ce priveşte utilizarea mărcilor şi desenelor industriale.

Litigii de muncă

 • asistenţă acordată clienţilor în cazurile în care angajaţii au contestat încetarea contractelor individuale de muncă, sancţiuni disciplinare sau rezultatele evaluării anuale;
 • asistenţă acordată clienţilor în litigii care implică presupuse încălcări ale contractelor de muncă (salarii, prime, alte compensaţii etc.);
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii privind contracte colective şi reprezentare sindicală; asistenţă acordată clienţilor în proceduri privind discriminarea şi/sau hărţuirea.