Litigii fiscale (inclusiv asistenţă în cadrul diverselor proceduri administrative)

 • asistenţă acordată clienţilor în cursul inspecţiilor fiscale şi/sau în orice chestiuni ce decurg din activitatea de zi cu zi cu privire la aspecte fiscale şi de procedură fiscală;
 • asistenţă acordată clienţilor pentru contestarea actelor de impunere emise de autorităţile fiscale în ceea ce priveşte:
  • diverse impozite şi contribuţii reglementate de Codul Fiscal (ex. TVA, impozitul pe profit, inclusiv aspecte legate de preţurile de transfer, impozit cu reţinere la sursă, accize, contribuţii, impozit pe venit, impozite locale etc.);
  • contribuţii la Fondul pentru Mediu;
  • regimul vamal;
 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa contestării procedurii de executare declanşată ilegal de către autorităţile fiscale (ex. lipsa titlului de creanţă, executarea creanţelor de către autorităţile fiscale cu încălcarea prevederilor legale etc.);
 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa procedurilor MAP referitoare la acordurile de evitare a dublei impuneri prevăzute de Convenţia de arbitraj a UE privind Preţurile de transfer;
 • asistarea clienţilor în faţa Curţii Europene de Justiţie în procedura întrebărilor preliminare sau în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar la Comisia Europeană.

Cursuri de specialitate pentru clienţi şi autorităţi fiscale

 • organizarea de cursuri de specialitate şi seminarii personalizate în legătură cu:
  • pregătirea clienţilor pentru orice tip de control fiscal (inspecţii fiscale şi inspecţii inopinate efectuate de serviciile de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Administraţia Fondului pentru Mediu, controale operative şi inopinate efectuate de Direcţia Naţională Antifraudă etc.);
  • pregătirea clienţilor pentru aplicarea şi interpretarea legislaţiei naţionale şi a jurisprudenţei europene în activitatea zilnică a companiilor;
 • organizarea de cursuri pentru profesioniştii din cadrul diverselor autorităţi publice.

Litigii administrative

 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa contestării actelor administrative emise de autorităţile rom‰ne (acte individuale sau normative, licenţe şi autorizaţii etc.);
 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa contestării măsurilor impuse de Curtea de Conturi, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc.;
 • asistenţă acordată clienţilor în procedurile desfăşurate de autorităţile administrative pentru contestarea în instanţă a măsurilor adoptate de aceste autorităţi;
 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa contestării amenzilor impuse de autorităţile administrative din Rom‰nia din diverse motive, cum ar fi:
  • amenzi impuse instituţiilor bancare pentru încălcarea reglementărilor bancare relevante;
  • amenzi aplicate pentru încălcarea cadrului juridic aplicabil construcţiilor, regimului contabil, accizelor şi regimului vamal.

Litigii de concurenţă

 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa contestării deciziilor emise de Consiliul Concurenţei pentru sancţionarea unor presupuse încălcări ale reglementărilor privind concurenţa (ex. împărţirea pieţei, carteluri, abuz de poziţie dominantă etc.);
 • asistenţă cu privire la litigii apărute în cadrul investigaţiei Consiliului Concurenţei, ex. contestaţii împotriva încheierii de autorizare a inspecţiei sau acţiuni în anularea ordinelor de inspecţie emise de Consiliul Concurenţei.

Asistenţă în litigii privind achiziţiile publice

 • asistenţă juridică în ceea ce priveşte procedura de notificare prealabilă adresată autorităţii contractante referitoare la încălcarea prevederilor legale în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • asistenţă în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • asistenţă în faţă instanţelor judecătoreşti competente cu privire la formularea căilor de atac împotriva rezultatelor procedurilor de atribuire şi a deciziilor CNSC, pentru apărarea intereselor ofertantului căruia i-a fost atribuit contractul sau pentru apărarea intereselor autorităţii contractante;
 • asistenţă în faţă instanţelor judecătoreşti competente pentru suspendarea efectelor rezultatelor procedurilor de achiziţie publică şi a deciziilor CNSC ;
 • asistenţă în litigiile privind executarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
 • asistenţă cu privire la cererile formulate pentru acordarea de despăgubiri constând în costurile pregătirii ofertei ori ale participării la o procedura de atribuire.

Litigii comerciale, inclusiv arbitraj şi soluţionarea alternativă a litigiilor

 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii privind executarea contractelor comerciale;
 • asistenţă acordată clienţilor în diverse dispute privind concurenţa neloială;
 • asistenţă acordată clienţilor în diverse litigii comerciale;
 • asistenţă acordată clienţilor în procedurile alternative de soluţionare a litigiilor, inclusiv arbitraj local şi internaţional;
 • asistenţă acordată clienţilor în privinţa executării şi/sau contestării executării contractelor comerciale.

Litigii civile

 • asistenţă acordată clienţilor în cadrul litigiilor imobiliare:
  • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în diverse litigii imobiliare (inclusiv restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist);
  • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii de carte funciară;
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială;
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii împotriva concurenţilor acestora în ceea ce priveşte utilizarea mărcilor şi desenelor industriale.

Litigii de muncă

 • asistenţă acordată clienţilor în cazurile în care angajaţii au contestat încetarea contractelor individuale de muncă;
 • asistenţă acordată clienţilor în litigii care implică presupuse încălcări ale contractelor de muncă (salarii, prime, alte compensaţii etc.);
 • asistenţă acordată clienţilor implicaţi în litigii privind contracte colective şi reprezentare sindicală;
 • asistenţă acordată clienţilor în proceduri privind discriminarea şi/sau hărţuirea.

Contact

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Ana-Maria Iordache, Partener
ana-maria.iordache@david-baias.ro

Proiecte de succes