POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările majore în cadrul Societăţii Civile de Avocaţi D&B David şi Baias, societate de avocatură afiliată PwC în România.

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal („Politica”) detaliază când şi de ce, noi, Societatea Civilă de Avocaţi D&B David şi Baias, cu sediul în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 7, Sector 2 (denumită în continuare “D&B”), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiţii de siguranţă, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate şi modul în care puteţi să vă exercitaţi aceste drepturi.

Atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, D&B acţionează responsabil şi cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în materia protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

I. SCOPURILE ŞI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. În cazul în care sunteţi un client sau potenţial client persoană fizică, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv, datele de identificare: nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în procedurile judiciare/fiscale şi date necesare pentru susţinerea poziţiei dumneavoastră în procedurile juridicare/fiscale) atunci când vă furnizăm sau inţiem furnizarea serviciilor solicitate, în scopul executării sau iniţierii contractului de asistenţă şi reprezentare juridică sau asistenţă şi reprezentare juridică şi fiscală la care sunteţi parte.

În această situaţie, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului, respectiv necesitatea efectuării unor demersuri în vederea încheierii unui contract în urma solicitării dumneavoastră.

În plus, D&B are obligaţia de a respecta obligaţiile impuse în sarcina noastră prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum şi alte obligaţii legale (de exemeplu, obligaţia de cunoaştere a clientelei, obligaţia de raportare către autorităţile fiscale, obligaţiile în materie financiar contabilă, obligaţiile în materia combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism).

În acest caz, temeiul legal al prelucării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.

2. În cazul în care acţionaţi în calitate de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un actual sau potenţial client entitate juridică prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv, datele de identificare: nume, prenume, datele de contact, poziţie sau funcţie deţinută în cadrul clientului entitate juridică în numele sau pentru care acţionaţi) cu ocazia prestării serviciilor noastre, în scopul executării sau iniţierii contractului de asistenţă şi reprezentare juridică sau asistenţă şi reprezentare juridică şi fiscală încheiat cu entitatea persoană juridică pentru care sau în numele căreia acţionaţi.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în acest caz, este interesul nostru legitim de a iniţia sau desfăşura relaţiile contractuale cu clienţii noştri entităţi juridice, actuali sau potenţiali.

De asemenea, avem obligaţia de a respecta obligaţiile impuse în sarcina noastră prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum şi alte obligaţii legale (de exemeplu, obligaţia de cunoaştere a clientelei, obligaţia de raportare către autorităţile fiscale, obligaţiile în materie financiar contabilă, obligaţiile în materia combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism).

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este este necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.

3. În cazul în care sunteţi un candidat şi aplicaţi pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul D&B sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul societăţii noastre de avocaţi, vom prelucra datele dumenavoastră cu caracter personal (respectiv, datele de identificare: nume, prenume, datele de contact, datele privind pregătirea profesională, datele privind experienţa profesională şi orice alte date din CV-ul dumneavoastră) în vederea evaluării candidaturii dumenavoastră.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului de colaborare, acest temei acoperind şi demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

4. Din motive de securitate, atunci când sunteţi un vizitator al sediului D&B, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, datele dumneavoastră de identificare: numele, prenumele, calitatea de reprezentant) în scopul protejării spaţiului în care ne desfăşurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar şi a personalului D&B.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării este intersul nostru legitim de a ne proteja.

5. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, www.david-baias.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, adresa de IP, data şi ora accesării) în scopul monitorizării traficului şi pentru a îmbunătăţi conţinutul informativ al paginii noastre de internet.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea şi eficienţa paginii noastre de internet.

Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie. Pentru mai multe detalii puteţi accesa Politica noastră de cookies.

Cu ocazia vizitării paginii noastre de internet, vă puteţi abona la Buletinul juridic şi fiscal. Cu această ocazie vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, datele de identificare: nume, prenume şi adresa de poştă electronică) pentru a vă putea transmite diverse comunicări cu privire la noutăţile legislative.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimţământul dumneasvoatră exprimat cu ocazia abonării la Buletinul juridic şi fiscal. Vă puteţi retrage acordul astfel acordat, în orice moment, exprimându-vă astfel opţiunea de a nu mai primi Buletinul juridic şi fiscal, făcând click pe link-ul “Dezabonare” disponibil în emailul de transmitere a acestuia sau solicitând acest lucru la adresa de email:office.mail@david-baias.ro.

6. Atunci când sunteţi participant la un eveniment organizat de D&B, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, datele de identificare: numele, prenumele, calitatea de reprezentant, imaginea foto/video) în scopul organizării evenimentului, dar şi pentru popularizarea acestuia.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul organizării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a organiza evenimentul.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul popularizării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimţâmântul exprimat prin participarea la eveniment după ce aţi fost informat cu privire la acest scop al prelucrării.

7. În calitate de colaborator sau funizor de servicii vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, datele de identificare: numele, prenumele, calitatea de reprezentant, pregătirea profesională, experienţa profesională) în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi atunci când ne solicitaţi să facem anumite demersuri înainte de încheierea unui astfel de contract.

În aceste situaţii, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului încheiat cu dumneavoastră, acest temei acoperind şi demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

8. În plus şi în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv:

 • exercitarea şi apărarea drepturilor noastre, inclusiv în faţa autorităţilor publice;
 • evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor noastre juridice sau a serviciilor juridice şi fiscale, inclusiv prin efectuarea de sondaje pentru a măsura nivelul de satisfacţie al clienţilor noştri.

II. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI

În situaţii temeinic justificate, D&B poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către terţi, respectiv către:

 • societăţile din cadrul grupului PricewaterhouseCoopers;
 • instanţe judecătoreşti sau arbitrale şi/sau alte autorităţi publice;
 • alţi avocaţi, specialişti din domeniul juridic, consultanţi şi/sau experţi implicaţi în cauzele de care ne ocupăm pentru dumneavoastră;
 • terţe părţi indicate expres de dumneavoatră;
 • furnizorii noştri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT şi de mentenanţă a sistemelor IT).

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European. În situaţii de excepţie şi doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecţie adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecţiei datelor cu caracter personal şi cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

III. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare;

 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă şterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

 • dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepţia dreptului de a formula o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poştă, la adresa din Bd. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Lakeview Building, etaj 7, sector 2, Bucureşti, 020276, România;
 • prin email, la adresa: office.mail@david-baias.ro.

IV. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dumneavoatră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asistenţă juridică sau asistenţă juridică şi fiscală încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, este posibil să păstrăm datele dumneavoastă cu caracter personal şi după încetarea contractului conform obligaţiilor legale stabilite în sarcina noastră şi cu respectarea procedurilor noastre interne (de exemplu, cu respectarea termenelor legale de prescripţie).

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimţământului dumneavoastră, prelucrarea va continua până la retragerea consimţămîntului, cu excepţia situaţiei în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv o obligaţia legală în acest sens) şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanţă.

În toate situaţiile, vom păstra datele dumnesvoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date.

V. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

D&B va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ştergerii neautorizate, precum şi a altor riscuri similare.

Prezenta Politică a fost actualiztă la data de 23.09.2019.