Aprobarea procedurii privind anularea obligațiilor fiscale aferente tichetelor cadou: OPANAF nr. 906/2023

De reţinut

Prin Ordinul nr. 906/2023 emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost aprobată Procedura pentru anularea obligaţiilor fiscale principale şi accesorii stabilite de organele fiscale prin decizie de impunere comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării veniturilor din tichete cadou obţinute de persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora, din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor. precum şi modalităţile de restituire a acestora, conform Legii nr. 43/2023.

În detaliu

Obligaţiile fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, rezultate din reîncadrarea veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora din venituri alte surse în venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se anulează dacă nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a  Legii nr. 43/2023.

Anularea se aplică şi în situaţia în care tichetele cadou au fost acordate de o companie către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaţilor acestora în numele respectivei companii.

Ordinul ANAF nr. 906/2023 aprobă procedurile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 43/2023, proceduri care vizează modalitatea de identificare a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării, modalitatea de anulare a acestor obligaţii fiscale, precum şi modalităţile de restituire a acestora:

 • Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 (Anexa 1)

În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023, structurile de inspecţie fiscală/antifraudă fiscală:

 • identifică acţiunile de inspecţie fiscală/verificare documentară şi actele administrativ-fiscale încheiate  şi comunicate contribuabililor, prin care au fost stabilite diferenţe de obligaţii fiscale ce intră sub incidenţa Legii nr. 43/2023;
 • efectuează o analiză a acţiunilor identificate pentru a stabili dacă diferenţele de mai sus intră sub incidenţa Legii 43/2023;
 • solicită avizul serviciului juridic în vederea confirmării faptului că obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării respectă prevederile legale în ceea ce priveşte prescripţia;
 • procedează la refacerea calculelor prin evidenţierea în listă numai a obligaţiilor fiscale de natura celor ce fac obiectul anulării conform Legii nr. 43/2023, în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce intră sub incidenţa prevederilor din Legea nr. 43/2023, cât şi sume care nu intră sub incidenţa acesteia;
 • verifică dacă obligaţiile fiscale şi constatările se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare.

Deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării controlului fiscal, necomunicate contribuabilului, nu se mai comunică acestuia, iar obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării nu se mai înregistrează în evidenţa analitică pe plătitori.

În situaţia în care decizia de impunere nu a fost comunicată contribuabilului şi în actele de control fiscal sunt cuprinse atât constatări aferente obligaţiilor fiscale care fac obiectul anulării conform Legii nr. 43/2023, cât şi constatări aferente altor obligaţii fiscale, constatările aferente obligaţiilor fiscale care fac obiectul anulării nu sunt preluate în decizia de impunere de organul de inspecţie fiscală/antifraudă fiscală.

 • Procedura pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023, precum şi modalităţile de restituire a acestora (Anexa 2)

Organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori competent lista care cuprinde obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, iar acesta din urmă:

 • verifică în evidenţa fiscală obligaţiile fiscale nestinse cuprinse în această listă, pe care o completează cu o nouă coloană, în care individualizează suma rămasă nestinsă;
 • verifică dacă pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării  au fost comunicate decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii şi completează lista cu noi coloane în care individualizează obligaţiile fiscale accesorii nestinse care fac obiectul anulării;
 • întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale nestinse;
 • după aprobarea referatului, lista se completează cu informaţii privind numărul şi data deciziei;
 • întocmeşte în două exemplare decizia, care se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal;

Decizia de impunere se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent.

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute de lege se poate efectua şi la cererea contribuabilului.

Contribuabilii pentru care au fost stinse, total sau parţial, prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată obligaţiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea acestora, în baza unei cereri, după ce compartimentul de specialitate verifică dacă aceştia se află în lista transmisă de organele fiscale competente.

– Dacă contribuabilul se află pe listă, compartimentul de specialitate întocmeşte Borderoul de adăugare a obligaţiilor fiscale achitate în plus şi referatul de aprobare a acestuia;

– Dacă contribuabilul nu se află pe listă, compartimentul de specialitate solicită organului de control fiscal confirmarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege;

– În vederea restituirii obligaţiilor fiscale stinse, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, precum şi cele ale cap. I din Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.

Nu în ultimul rând, prin Ordinul ANAF nr. 906/2023 sunt aprobate şi următoarele modele de formulare:

 •  „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023” (Anexa 3);
 • „Cerere de anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023” (Anexa 4);
 • „Decizie de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023” (Anexa 5);
 • „Cerere de restituire a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023” (Anexa 6).

Sursa: [Ordinul nr.906/2023 emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în lista întocmită şi transmisă de către structura de control, precum şi modalităţile de restituire a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 586 din 28 iunie 2023]