Noi modificări și completări aduse în domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale: OUG nr. 20/2023

De reţinut

Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2023 (OUG nr. 20/2023) prin care se modifică şi completează regulile de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în formă clasică, precum şi cele de eşalonare la plată în formă simplificată, reglementate la Titlul VII din Codul de procedură fiscală.  Modificările aduse sunt corelate cu dispoziţiile legale referitoare la procedura de menţinere sau modificare a restructurării obligaţiilor bugetare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019.

În detaliu

Prezentăm în continuare cele mai importante modificări şi completări pe care OUG nr. 20/2023 le aduce Codului de procedură fiscală în materia eşalonării la plată, precum şi câteva aspecte relevante din perspectiva corelării acestora cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.6/2019, după cum urmează:

Sunt excluse din sfera eşalonării la plată obligaţiile fiscale/bugetare reprezentând ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat şi accizele prevăzute la Titlul VIII din Codul fiscal.

Vor putea beneficia de eşalonarea la plată şi debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanţii în cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13)-(15) din Codul de procedură fiscală şi nici nu pot constitui niciun fel de garanţie ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, însă pentru  cel mult şase luni, dacă aceştia îndeplinesc toate celelalte condiţii pentru acordarea eşalonării, menţionează în cererea de eşalonare şi prezintă informaţii care justifică situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

Cererea de eşalonare poate fi însoţită de o propunere de grafic de eşalonare la plată.

Penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare dacă debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mare de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dar insuficiente faţă de cuantumul garanţiilor prevăzute la art. 193 alin. (13)-(15) din Codul de procedură fiscală, iar eşalonarea a fost acordată pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Sunt eliminate plafoanele obligaţiilor fiscale eşalonate la plată până la care nu exista obligaţia de a constitui garanţii.

Se completează condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată cu o nouă condiţie, respectiv achitarea accizelor nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, deoarece acestea au fost excluse din sfera de acordare a eşalonării la plată.

Se reduce numărul cererilor de modificare a eşalonării la plată, de la două cereri la una singură.

Debitorul poate depune cereri de modificare a eşalonării ori de câte ori este necesar pentru obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi pentru obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată la ANAF după emiterea unei decizii de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea la plată a acestor sume.

Debitorul va avea posibilitatea de a solicita, o singură dată într-un an calendaristic sau fracţie de an calendaristic, menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, dacă cererea este aprobată de ANAF înainte de executarea garanţiei sau înainte de stingerea tuturor obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul eşalonării la plată, după caz.

Nu intră în sfera eşalonării la plată, în formă simplificată, obligaţiile fiscale care reprezintă accize, impozitele şi contribuţiile sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă, aşa cum sunt definite de Codul fiscal, şi taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc.

Se completează condiţiile de menţinere a eşalonării la plată, în formă simplificată, cu alte două condiţii:

  • achitarea accizelor şi a taxelor aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, deoarece acestea au fost excluse din sfera de acordare a eşalonării la plată în formă simplificată;
  • achitarea impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării acestei decizii, deoarece acestea au fost excluse din sfera de acordare a eşalonării la plată în formă simplificată.

Dobânda datorată în cazul eşalonării la plată, în formă simplificată, a fost majorată de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

A fost eliminată posibilitatea acordării în paralel a eşalonării la plată (clasică) şi a eşalonării la plată în formă simplificată.

Aceste modificări se aplică atât pentru cererile de eşalonare la plată, cat şi pentru cererile de modificare sau menţinere a eşalonării la plată, depuse după data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023.

Debitorii care au depus o singură cerere de modificare sau menţinere a eşalonării la plată, aprobată de ANAF, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2023 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023 mai pot depune o singură cerere de modificare sau menţinere a eşalonării la plată.

În cazul în care debitorul depune prima cerere de modificare sau menţinere după data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta poate beneficia doar de această modificare sau menţinere a eşalonării la plată.

În cazul eşalonărilor la plată aflate în derulare sau care şi-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a OUG nr.20/2023, cererile de modificare sau menţinere a eşalonării la plată care sunt nesoluţionate la această dată se soluţionează potrivit acestei ordonanţe. Astfel, debitorul va putea depune o singură cerere de modificare sau menţinere a eşalonării la plată în cursul anului 2023.

În cazul înlesnirilor la plată acordate în procedura de restructurare a obligaţiilor bugetare, aflate în derulare sau care şi-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, modificările aduse de aceasta se aplică şi pentru debitorii care depun ulterior acestei date cereri de modificare/menţinere a înlesnirii la plată.

Pentru debitorii care au depus/depun cereri de modificare/menţinere a înlesnirii la plată în cursul anului 2023, modificările menţionate anterior se aplică astfel:

  • în cazul în care debitorul a depus o singură cerere de modificare/menţinere a înlesnirii la plată, aprobată de organul fiscal, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2023 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta mai poate depune o singură cerere de modificare/menţinere a înlesnirii la plată;
  • în cazul în care debitorul a depus două cereri de modificare/menţinere a eşalonării la plată, aprobate de organul fiscal, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2023 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta nu mai poate beneficia de o nouă modificare/menţinere a eşalonării la plată;
  • în cazul în care debitorul depune prima cerere de modificare/menţinere după data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, pentru perioada rămasă din anul 2023, acesta poate beneficia doar de această modificare/menţinere a înlesnirii la plată.

În cazul înlesnirilor la plată acordate în procedura de restructurare a obligaţiilor bugetare aflate în derulare sau care şi-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a OUG nr. 20/2023, cererile de modificare/menţinere a înlesnirilor la plată care sunt nesoluţionate la această dată se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii cererii. În acest caz, după aprobarea cererii de modificare/menţinere debitorul nu mai poate depune o nouă cerere de modificare/menţinere a înlesnirii la plată în cursul anului 2023.

Sursa:[Ordonanţa de Urgenţă nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 6 aprilie  2023]