A fost aprobată Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate: OMF nr. 1178/2023

De reţinut

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1.178/2023 a fost aprobată Procedura privind emiterea de către Ministerul Finanţelor a soluţiei fiscale individuale anticipate pentru reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situaţii fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal.

În detaliu

Contribuabilii pot solicita Ministerului Finanţelor emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate (SFIA/soluţie fiscală),  prin depunerea unei cereri, cu cel puţin 90 de zile anterior datei la care intenţionează să efectueze tranzacţiile propuse. Cererea, documentaţia şi orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Cererea va conţine propunerea contribuabilului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacţiilor pe care acesta urmează să le efectueze şi argumentele care susţin această propunere.

Cererea trebuie să fie însoţită de documentaţia pentru emiterea soluţiei fiscale şi să conţină următoarele informaţii: datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant şi ale reprezentantului legal al acestuia, dacă este cazul; o prezentare generală sau un rezumat al tranzacţiilor propuse; confirmarea încadrării cererii pentru emiterea soluţiei fiscale în una dintre categoriile prevăzute de BEPS Action 5/DAC 3 şi furnizarea completă a informaţiilor referitoare la entităţile afiliate; abrevieri şi definiţii ale termenilor utilizaţi; prezentarea detaliată a informaţiilor relevante în legătură cu tranzacţiile propuse; prezentarea tranzacţiilor relevante finalizate parţial sau integral anterior depunerii cererii pentru emiterea soluţiei fiscale; informaţii suplimentare în legătură cu tranzacţiile propuse şi declaraţia contribuabilului/plătitorului prin care confirmă corectitudinea informaţiilor prezentate.

Anterior depunerii cererii pentru emiterea SFIA, contribuabilul poate solicita Ministerului Finanţelor  organizarea unei discuţii preliminare. Cererea pentru organizarea discuţiei preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi trebuie să conţină informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului şi ale reprezentantului legal şi o scurtă prezentare a obiectului discuţiei. Discuţia preliminară nu se mai organizează dacă, anterior datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, contribuabilul depune o cerere pentru emiterea SFIA.

Ministerul Finanţelor va comunica contribuabilului condiţiile în care se organizează discuţia preliminară, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii. Discuţia preliminară şi afirmaţiile sau comentariile reprezentanţilor Ministerului Finanţelor nu generează aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea SFIA.

În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea SFIA, Ministerul Finanţelor  efectuează o analiză prealabilă care are ca obiect verificarea respectării condiţiilor de formă, precum şi confirmarea încasării taxei pentru emiterea SFIA.

Cererea pentru emiterea SFIA nu este luată în considerare în următoarele situaţii:

 • cererea sau documentaţia nu este transmisă prin mijloace de transmitere la distanţă;
 • cererea sau documentaţia nu conţine toate elementele menţionate în prezentul Ordin;
 • cererea sau documentaţia nu este lizibilă, conţine date sau informaţii discordante sau nu are legătură cu contribuabilul solicitant;
 • temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă SFIA solicitată, se modifică în cadrul perioadei prevăzute pentru desfăşurarea analizei prealabile, ulterior depunerii cererii;
 • cererea pentru emiterea SFIA  vizează mai multe obligaţii fiscale;
 • taxa pentru emiterea SFIA nu a fost încasată până la termenul-limită prevăzut pentru desfăşurarea analizei prealabile.

Dacă cererea nu se încadrează în niciuna din situaţiile de mai sus, acesta este considerată admisă în etapa de analiză în vederea soluţionării.

Anterior emiterii SFIA, organul fiscal competent comunică proiectul soluţiei fiscale contribuabilului în vederea formulării unui punct de vedere. Contribuabilul comunică în termenul legal punctul de vedere cu privire la proiectul de soluţie fiscală sau notifică organul fiscal competent cu privire la renunţarea la acest drept.

Atât SFIA, cât şi respingerea acesteia se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor şi conţin toate elementele menţionate în Ordinul nr. 1178/2023.

În situaţia în care contribuabilul nu este de acord cu SFIA  emisă, va transmite  în termen de 30 de zile de la comunicare o notificare Ministerului Finanţelor. SFIA pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

SFIA este opozabilă organului fiscal, cu excepţia următoarelor situaţii care se constată ulterior emiterii:

 • nu sunt respectate condiţiile avute în vedere la emiterea soluţiei fiscale, inclusiv situaţia în care elemente sau etape ale tranzacţiilor propuse nu au fost derulate în concordanţă cu descrierea prezentată în cerere şi documentaţia anexată;
 • nu au fost respectate una sau mai multe prezumţii critice;
 • descrierea tranzacţiilor propuse a fost incompletă sau incorectă;
 • soluţia fiscală emisă contravine reglementărilor din tratate, legislaţia europeană sau naţională, inclusiv situaţia în care reglementările aplicabile situaţiei de fapt au fost modificate, de la data intrării în vigoare a noilor reglementări.

Contribuabilul/Plătitorul este obligat să notifice organul fiscal competent, în scris şi de îndată ce ia cunoştinţă, cu privire la orice modificare a datelor, informaţiilor şi a circumstanţelor care au stat la baza emiterii soluţiei fiscale.

Ordinul ministrului finanţelor pentru aprobarea SFIA se revocă dacă, ulterior emiterii acestuia, organul fiscal ia cunoştinţă de următoarele situaţii:

 • pentru oricare din situaţiile menţionate anterior care atrag inopozabilitatea SFIA;
 • rezultatul tranzacţiilor a fost modificat ca urmare a unor factori şi/sau evenimente atribuibili/atribuibile direct sau indirect solicitantului, scopul urmărit fiind evitarea impozitării sau frauda;
 • a fost finalizată o procedură de administrare a creanţelor fiscale, administrativă sau judiciară prin emiterea unui act administrativ sau hotărâre definitivă (inclusiv o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene), care vizează parţial sau integral tranzacţiile şi/sau operaţiunile sau care afectează premisele soluţiei fiscale individuale anticipate; şi
 • dacă persoanele şi entităţile implicate în tranzacţiile descrise în cererea, documentaţia sau clarificările ulterioare furnizate de contribuabil/plătitor sunt controlate de persoane desemnate.

Sursa: [Ordin MF nr. 1178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, publicată în Monitorul Oficial nr. 263 din 30 martie 2023]