Modificarea Codului de procedură fiscală prin OG nr. 16/2023

De reţinut

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2023 sunt introduse următoarele modificări la Codul de procedură fiscală:

I. Se transpun prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului care modifică Directiva 2011/16/UE pentru cooperarea administrativă şi extinde schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal la veniturile realizate prin intermediul platformelor digitale („DAC7”);

II. Se introduc modificări ale procedurii amiabile şi se extinde scopul aplicării acesteia;

III. Se introduc noi modificări cu privire la: (i) obligaţiile de raportare ale instituţiilor financiare, şi la (ii) schimbul de informaţii.

În detaliu

Prezentăm în continuare cele mai importante modificări aduse Codului de procedură fiscală prin OG nr. 16/2023:

I. Ordonanţa transpune reguli de raportare introduse de Directiva (UE) 2021/514 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE – (DAC7)

 • Operatorii de platforme din state membre şi state terţe au obligaţia să colecteze o serie de informaţii cu privire la Vânzătorii raportabili (de exemplu, denumire, adresă, cod TVA, NIF, dacă există un sediu permanent al vânzătorului)  şi să le raporteze anual autorităţilor fiscale.
 • Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare DAC7 trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România sau din oricare alt stat membru în vederea respectării procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare.
 • „Platforma” este definită ca un site web sau o parte a unui site web şi aplicaţii, inclusiv aplicaţii mobile, care permit vânzătorilor să fie conectaţi cu alţi utilizatori pentru realizarea unei activităţi relevante.
 • „Activitate relevantă” înseamnă o activitate realizată în schimbul unei Contraprestaţii şi constă în oricare dintre următoarele:
  • închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidenţiale şi comerciale, precum şi de orice alte bunuri imobile şi spaţii de parcare;
  • prestarea de servicii;
  • vânzarea de bunuri;
  •  închirierea mijloace de transport.
 • „Operator de platformă” înseamnă o companie care pune la dispoziţia vânzătorilor, în temeiul unor contracte, o întreagă platformă sau o parte a acesteia.
 • Operator de platformă care are obligaţia de raportare înseamnă orice Operator de platformă care:
  • are rezidenţa fiscală, locul încorporării, locul conducerii efective sau un sediu permanent în UE, sau
  • facilitează realizarea unei Activităţi relevante care nu este raportată într-o jurisdicţie care a implementat reguli echivalente cu DAC7 şi care efectuează schimb de informaţii cu UE.
 • Nu se raportează informaţii în legătură cu următoarele tipuri de Vânzători:
  • Entităţi guvernamentale sau entităţi ale căror acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată;
  • Entităţi pentru care operatorul de platformă a facilitat peste 2.000 de închirieri în cursul anului (de exemplu, lanţuri de hoteluri); sau
  • Entităţi pentru care operatorul de platformă a facilitat mai puţin de 30 de vânzări de bunuri şi pentru care valoarea totală nu a depăşit echivalentul în lei a 2.000 de euro în cursul anului (de exemplu, vânzători ocazionali).
 • Un Operator de platformă care are obligaţia de raportare finalizează procedura de diligenţă fiscală care cuprinde: identificarea vânzătorilor care fac obiectul examinării, colectarea şi verificarea informaţiilor (inclusiv a bunurilor imobile închiriate), determinarea rezidenţei fiscale a vânzătorilor, până la data de 31 decembrie a perioadei de raportare. În cazul Vânzătorilor raportabili care sunt înregistraţi deja pe platformă la 1 ianuarie 2023, procedura de diligenţă fiscală trebuie finalizată până la data de 31 decembrie a celei de-a doua perioade de raportare.
 • Obligaţia de raportare anuală a Operatorilor de platforme digitale se aplică începând cu activitatea anului 2023, iar primul termen de raportare este 31 ianuarie 2024.
 • Pentru neconformarea cu obligaţiile DAC7, Operatorilor de platforme li se pot aplica amenzi de la 5.000 lei la 100.000 lei. De asemenea, autorităţile fiscale pot dispune furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice oprirea accesului la site-ul sau la aplicaţia operatorului de platformă care are obligaţia de raportare.

II. Ordonanţa aduce modificări procedurii amiabile 

 • Se modifică Procedura amiabilă privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor. Când un contribuabil consideră că impozitarea nu este conformă cu prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat, se poate adresa autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante pentru a depune obiecţie. Dacă această posibilitate nu este prevăzută prin convenţie sau acord, contribuabilul rezident în România poate solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) iniţierea procedurii amiabile, atunci când consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile convenţiei sau acordului respectiv.
 • În cazul în care prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante şi A.N.A.F. consideră că obiecţia contribuabilului nu poate fi admisă sau este nejustificată, A.N.A.F. notifică autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri asupra acestui fapt sau implementează un proces de consultare bilaterală care permite autorităţii competente a celuilalt stat să îşi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile.
 • Regulile de mai sus se aplică cererilor introduse începând cu data de la care sunt aplicabile prevederile Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017, ratificată prin Legea nr. 5/2022, sau ulterior acelei date pentru convenţiile sau acordurile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, care prevăd posibilitatea ca un contribuabil să îşi poată prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante. Cererile de iniţiere a procedurii amiabile depuse până la data intrării în vigoare a ordonanţei se soluţionează în conformitate cu prevederile în vigoare la data depunerii cererii pentru iniţierea procedurii amiabile.
 • A.N.A.F. realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.
 • Modul de desfăşurare a procedurii amiabile se va aproba prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

III. i) Ordonanţa aduce modificări referitoare la obligaţiile de raportare ale instituţiilor financiare

 • Se stabileşte că A.N.A.F poate efectua verificări şi controale în vederea verificării respectării de către Instituţiile financiare raportoare a procedurilor de raportare şi de diligenţă fiscală prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi a procedurilor de conformare prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum şi pentru a monitoriza Instituţiile financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate, procedurile administrative şi de punere în aplicare a acestor prevederi urmând a fi aprobate  prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
 • Pentru Instituţiile financiare raportoare care au această obligaţie se stabileşte un termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, pentru furnizarea informaţiilor  şi documentelor referitoare la măsurile şi dovezile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informaţii referitoare la conturile financiare, precum şi pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA.
 • Se modifică şi regimul contravenţiilor şi al sancţiunilor pentru neîndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare sau la termen a obligaţiilor de raportare. Aceste modificări urmează să se aplice începând cu 2 martie 2023;
  • neraportarea este reglementată separat, fiind sancţionată cu amendă între 20.000 lei şi 100.000 lei; această amendă este prevăzută şi pentru neîndeplinirea obligaţiilor de păstrare a tuturor înregistrărilor obţinute prin aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informaţii şi a oricăror probe pe care s-au bazat acestea, inclusiv în cazul înregistrărilor obţinute în temeiul Acordului FATCA, şi a obligaţiei de furnizare la cererea A.N.A.F. a informaţiilor şi documentelor referitoare la măsurile şi dovezile anterior menţionate;
  • raportarea cu întârziere şi raportarea incorectă ori incompletă rămân sancţionate cu amendă între 2000 lei şi 5000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportării, iar neaplicarea de către Instituţiile financiare raportoare a procedurilor de diligenţă fiscală, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală sau a procedurilor de conformare prevăzute de  Acordul FATCA rămâne sancţionată cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării.
ii) Ordonanţa aduce modificări în privinţa schimbului de informaţii
 • Se introduc definiţii noi:
  • Control comun – reprezintă o anchetă administrativă desfăşurată de A.N.A.F.  în comun cu una sau mai multe autorităţi competente din alte state membre şi care are legătură cu una sau mai multe persoane care sunt de interes pentru A.N.A.F. sau pentru autorităţile competente din statele membre respective.
  • Încălcarea securităţii datelor – reprezintă o încălcare a securităţii care duce la divulgare sau utilizare inadecvată a acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, ca urmare a unor acte ilegale sau neglijenţe şi poate viza confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea datelor.
 • Se introduce, în cadrul schimbului de informaţii la cerere, standardul „relevanţei previzibile” în ceea ce priveşte schimbul de informaţii fiscale conform căruia autoritatea fiscală a unui stat membru adresează o cerere de informaţii unei autorităţi fiscale din alt stat membru, având obligaţia de a  preciza scopul fiscal pentru care informaţiile sunt solicitate şi ce informaţii îi sunt necesare în vederea aplicării prevederilor privind taxele şi impozitele.
 • Se lărgeşte sfera de aplicare a schimbului automat de informaţii prin includerea redevenţelor în categoriile specifice de venituri şi de capital care pot face obiectul raportării.
 • A.N.A.F. va pune la dispoziţia Comisiei Europene statistici anuale cu privire la volumul schimburilor automate de informaţii.

Sursa:[Ordonanţa Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 la data de 31 ianuarie 2023]