Modificări și completări aduse Codului de procedură fiscală: OUG nr. 188/2022

De reţinut

Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2022 (OUG nr. 188/2022) prin care se modifică şi completează regulile de desfăşurare a controalelor fiscale, cele de comunicare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi contribuabili/plătitori şi cele legate de conformarea voluntară a contribuabililor, toate acestea fiind măsuri luate în contextul reformei asumate de ANAF prin PNRR.

În detaliu

Prezentăm cele mai importante modificări şi completări aduse Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 188/2022:

Noi definiţii

Au fost introduse două noi definiţii:

1. definiţia dosarului administrativ al acţiunii de control fiscal – totalitatea documentelor şi informaţiilor care stau la baza constatărilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic şi legal, precum şi cele emise în legătură cu administrarea mijloacelor de probă; şi

2. definiţia dosarului fiscal – ansamblul documentelor şi informaţiilor primite sau elaborate, deţinute de organul fiscal în legătură cu activitatea de administrare a creanţelor fiscale ale unui contribuabil/plătitor.

Organul fiscal este obligat, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului verificat, să îi pună la dispoziţie documentele şi informaţiile care stau la baza emiterii actului de control cuprinse în dosarul administrativ al acţiunii de control fiscal.

Procedura efectuării analizei de risc

Analiza de risc se efectuează periodic, iar organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunică contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare, cu excepţia cazului în care este justificată restrângerea accesului la această informaţie. În cadrul criteriilor generale de stabilire a gradului de risc vor fi avute în vedere şi criterii de natură economică. Termenul pentru implementarea aplicaţiei informatice pentru analiza de risc este 31 decembrie 2025, iar încadrarea contribuabililor în clase/subclase de risc se va putea realiza după această dată, deci cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026.

Solicitarea de documente şi informaţii de către organele fiscale/punerea acestora la dispoziţia organelor fiscale

Organul fiscal are obligaţia de a analiza cu prioritate informaţiile şi documentele deja disponibile cu privire la activitatea contribuabilului (de exemplu, SAF-T, RO-eTransport, Ro-eFactura, situaţii financiare). Solicitarea  de documente/informaţii suplimentare se va adresa în scris şi va viza doar acele informaţii  care nu sunt deţinute de organul fiscal. Acesta trebuie să specifice natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care le susţin.

De asemenea, organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său prin transmiterea acestora prin poştă cu confirmare de primire, prin depunerea la registratura organului fiscal sau prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă/la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. Punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul organului fiscal se poate realiza prin transmiterea acestora prin poştă cu confirmare de primire, prin depunerea la registratura organului fiscal sau prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă.

Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte 

Organul fiscal central este obligat să transmită organelor fiscale locale informaţii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Organele fiscale locale şi organul fiscal central încheie protocolul denumit «Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen», care se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/ANAF.

Modalitatea de transmitere a cererilor/documentelor/înscrisurilor în procedura de control fiscal ori de soluţionare a contestaţiei, între contribuabili şi organele ANAF

În procedura de control fiscal ori de soluţionare a contestaţiei, cererile, înscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/plătitori şi solicitate organului de control sau de soluţionare a contestaţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau prin poştă, cu confirmare de primire sau prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluţionare a contestaţiei, sau pot fi depuse la registratura organului fiscal competent.

Modalitatea de desfăşurare a activităţii de inspecţie fiscală, competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale, criteriile în funcţie de care se declanşează inspecţia fiscală

Stabilirea bazei de impozitare a diferenţelor de impozite sau taxe se realizează conform prevederilor legale, în funcţie de metoda de inspecţie stabilită. A fost înlocuită sintagma  „stabilirea corectă a bazei de impunere” cu sintagma „stabilirea bazei de impozitare”.

Inspecţia fiscală se exercită de organul fiscal local, pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării, iar organul fiscal central exercită inspecţia fiscală pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei ierarhizării şi deconcentrării.

În cazul creanţelor administrate de organul fiscal central şi în cazul verificării documentare efectuate de către structurile de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central, organele de inspecţie fiscală au competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării.

În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală se efectuează la nivelul aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc. Prin excepţie, contribuabilii/plătitorii pot fi selectaţi în mod aleatoriu pentru efectuarea inspecţiei fiscale, într-un an calendaristic, iar procentajul nu poate depăşi 10% din totalul contribuabililor/plătitorilor selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale în anul respectiv. Procedura se va stabili prin ordin al preşedintelui ANAF  (intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026).

A fost introdusă Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul inspecţiei fiscale la contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale. Organul de inspecţie fiscală transmite acestora, în scris, notificarea de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceştia a situaţiei fiscale şi depunerea sau corectarea declaraţiilor fiscale.

Se comunică contribuabilului/plătitorului că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să corecteze declaraţiile fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul de inspecţie fiscală nu întreprinde nicio acţiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecţiei fiscale. Chiar dacă depune sau corectează declaraţiile fiscale, contribuabilul/plătitorul poate fi selectat pentru efectuarea inspecţiei fiscale, dar numai după împlinirea termenului. Modelul notificării de conformare, periodicitatea emiterii notificărilor şi procedura de notificare se vor aproba prin ordin al preşedintelui ANAF.

Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului de inspecţie fiscală, dar din iniţiativa organului de inspecţie fiscală sau la cererea motivată a contribuabilului/plătitorului, se poate desfăşura în spaţiile de lucru ale acestuia din urmă, în timpul programului de lucru sau în afara programului de lucru cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală.

În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară la sediul organului de inspecţie fiscală, data începerii inspecţiei fiscale este data prevăzută în aviz. Dacă inspecţia fiscală nu poate începe la data prevăzută în aviz, cel târziu la data împlinirii acesteia, contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în scris, asupra noii date de începere a inspecţiei fiscale.

Controlul inopinat şi Controlul antifraudă

S-a înlocuit sintagma „controale curente, operative şi tematice” cu „control antifraudă”, şi se prevede distinct şi controlul inopinat, după cum urmează:

  • Controlul inopinat se efectuează de către organele de inspecţie fiscală şi organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale.
  • Controlul antifraudă se efectuează de către funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală pe întreg teritoriul ţării, în baza analizei de risc, şi are ca obiect prevenirea şi combaterea fraudei şi evaziunii fiscale.

Organele de control antifraudă fiscală exercită activităţi de control operativ, fără informarea prealabilă a contribuabilului. Controlul antifraudă se poate exercita fără existenţa unei analize de risc în următoarele situaţii:

  • când se constată încălcări ale legislaţiei fiscale care impun o intervenţie imediată;
  • când se efectuează acţiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii şi combaterii fraudei şi/sau evaziunii fiscale.

Pe durata controlului antifraudă, contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate, de a fi informat pe parcursul desfăşurării controlului asupra constatărilor efectuate, de a-i fi cât mai puţin posibil afectată activitatea pe parcursul desfăşurării controlului, de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor documente.

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice

Organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:

  • analiza de risc în vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţă semnificativă înseamnă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei;
  • notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal, înainte de selectarea pentru verificarea situaţiei fiscale personale, că au posibilitatea de a reanaliza situaţia fiscală personală şi de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale în termen de 30 de zile;
  • selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării situaţiei fiscale personale, în funcţie de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc.

Persoanele fizice pot fi selectate în mod aleatoriu pentru verificarea situaţiei fiscale personale. Procedura se va stabili prin ordin al preşedintelui ANAF. Într-un an calendaristic, procentajul de persoane fizice selectate în mod aleatoriu nu poate depăşi 10% din totalul persoanelor fizice selectate.

Organul fiscal central transmite  persoanelor fizice identificate cu risc fiscal, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate, pentru reanalizarea de către acestea a situaţiei fiscale şi corectarea declaraţiilor fiscale, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării.

Verificarea documentară

Verificarea documentară se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale. Pot face obiectul verificării una sau mai multe operaţiuni realizate într-o perioadă determinată din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile.

Dacă organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile şi/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înştiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înştiinţarea, organul fiscal solicită documentele şi explicaţiile scrise pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale, în termen de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării. Termenul poate fi prelungit la solicitarea contribuabilului/plătitorului, pentru motive temeinic justificate.

Decizia de impunere se emite în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data audierii persoanei. Decizia emisă fără audierea persoanei este nulă, cu excepţia cazului în care contribuabilul/plătitorul notifică organul fiscal că renunţă la audiere.

După audiere persoana poate să îşi prezinte în scris punctul de vedere, în termen de cinci zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult cinci zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal.

Prevederile privind penalitatea de nedeclarare se aplică în mod corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale sau ca urmare a procedurii de verificare documentară, inclusiv pentru veniturile a căror sursă nu a fost identificată. În aceste cazuri, penalitatea de nedeclarare se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere şi până la data stingerii sumei datorate.

Sursa:[Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală şi pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie  2022]