POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările majore în cadrul Societății Civile de Avocați D&B David și Baias, societate de avocatură afiliată PwC în România.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica”) detaliază când și de ce, noi, Societatea Civilă de Avocați D&B David și Baias, cu sediul în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 7, Sector 2 (denumită în continuare “D&B”), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

Atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, D&B acționează responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

I. SCOPURILE ŞI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. Având în vedere calitatea dumneavoastră de client sau potențial client, inclusiv atunci când acționați în calitate de calitate de reprezentant sau persoană de contact pentru un client sau un potențial client, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (inclusiv, dar fără a se limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în procedurile judiciare) atunci când vă furnizăm serviciile solicitate, în scopul executării contractului de asistență și reprezentare juridică sau asistență și reprezentare juridică și fiscală la care sunteți parte.
De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când ne solicitați să facem anumite demersuri înainte de încheierea unui contract pentru servicii juridice sau servicii juridice și fiscale.

În aceste situații, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului de servicii juridice și fiscale, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

În plus, D&B are obligația de a respecta obligațiile impuse în sarcina noastră prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum și alte obligații legale (de exemeplu, obligația de cunoaștere a clientelei, obligația de raportare către autoritățile fiscale, obligațiile în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism).

În acest caz, temeiul legal al prelucării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii unei obligații legale.

2. În cazul în care sunteți un candidat și aplicați pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul D&B sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul societății noastre de avocați, vom prelucra datele dumenavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională si orice alte date din CV-ul dumneavoastră) în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului de colaborare, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

3. Din motive de securitate, atunci când sunteți un vizitator al sediului D&B, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele dumneavoastră de identificare, precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant) în scopul protejării spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului D&B.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării este intersul nostru legitim de a ne proteja.

4. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, www.david-baias.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la adresa de IP, data și ora accesării) în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcționarea și eficiența paginii noastre de internet.

Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie. Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica noastră de cookies.

Cu ocazia vizitării paginii noastre de internet, vă puteți abona la Buletinul juridic și fiscal. Cu această ocazie vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum nume, prenume și adresa de poștă electronică) pentru a vă putea transmite diverse comunicări cu privire la noutățile legislative, precum și pentru a vă ține la curent cu serviciile, proiectele și evenimentele desfășurate de D&B.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia abonării la Buletinul juridic și fiscal. Vă puteți retrage acordul astfel acordat, în orice moment, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi Buletinul juridic și fiscal, făcând click pe link-ul “Dezabonare” disponibil în emailul de transmitere a acestuia sau solicitând acest lucru la adresa de email office.mail@david-baias.ro .

5. Atunci când sunteți participant la un eveniment organizat de D&B, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant, imaginea foto/video) în scopul organizării evenimentului, dar și pentru popularizarea acestuia.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este intersul nostru legitim de a ne promova serviciile juridice sau serviciile juridice și fiscale.

6. În calitate de colaborator sau funizor de servicii vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant, pregătirea profesională, experiența profesională) în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când ne solicitați să facem anumite demersuri înainte de încheierea unui astfel de contract.

În aceste situații, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului încheiat cu dumneavoastră, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

În plus și în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv:

 • exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților publice;
 • evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre juridice sau a serviciilor juridice și fiscale, inclusiv prin efectuarea de sondaje pentru a măsura nivelul de satisfacție al clienților noștri.

II. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI

În situații temeinic justificate, D&B poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către terți, respectiv către:

 • societățile din cadrul grupului PricewaterhouseCoopers;
 • instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice;
 • alți avocați, specialiști din domeniul juridic, consultanți și/sau experți implicați în cauzele de care ne ocupăm pentru dumneavoastră;
 • terțe părți indicate expres de dumneavoatră;
 • furnizorii noștri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT).

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

III. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața unei autorități de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poștă, la adresa din Bd. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Lakeview Building, etaj 7, sector 2, București, 020276, România;
 • prin email, la adresa: office.mail@david-baias.ro.

IV. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dumneavoatră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asistență juridică sau asistență juridică și fiscală încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, este posibil să păstrăm datele dumneavoastă cu caracter personal și după încetarea contractului conform obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră și cu respectarea procedurilor noastre interne.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, prelucrarea va continua până la retragerea consimțămîntului, cu excepția situației în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

În toate situațiile, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date.

V. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

D&B va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Prezenta Politică în vigoare începând cu data de 25.05.2018.

Prezenta Politică poate fi actualizată periodic.